SLÁDCI
/ sepsáno dle matrik, sčít. aparátů a pamětní knihy
1808 - 1814  Václav Mimra
1814 - 1817  Cyprián Palunda
1822  Ignác Haltman
1827 - 1835  Josef Michálek
1838  Jindřich Zoettler
1846 - 1853  Josef Michálek ml.
1865  Jan Dolák
1869  Anton Richter
1872  Ludvík Ketler
1875 - 1877  Václav Jirkovec
1886 - 1894  Jan Čihák
1912  Josef Vampol
Pivovar Domoradice
Pohled na pivovar ze stráně nad rybníkem
Pivovar Domoradice
Pohled na pivovar od rybníku
 
PAMĚTNÍ KNIHA OBCE DOMORADIC
/ SOkA Ústí nad Orlicí
/ 1927 založil ř. uč. V. Bachmann, od roku 1939 pokračoval J. Matoušek
r.1875 Ve schůzi místní školní rady dne 6. července r. 1875 jednáno o stavbě školy. Usneseno žádati Virginii hraběnku z Aichelburku, za přenechání budovy č. 57 tak zvaného "Sálu" (hostince) naproti pivovaru ku stavbě školy.
Její odpověď měla tyto podmínky:
2. Když paní hraběnce, co majitelce statku Domoradic zůstane vlastnictví sklepa pod onou budovou se nacházejícího a k pivovaru náležejícího.
r.1886 Dne 4. listopadu téhož roku (1886) byl pustý panský pivovar prodán za 2.000 zlatých Janu Čihákovi z Janoviček, který opět začal provozovati v něm pivovarskou živnost. Jemu pronajat školní sklep za roční nájemné 5 zl.
r.1886 Protokol ze dne 16.VII.1886 jedná o žádosti nového majitele pivovaru p. Čiháka o schválení vodovodu do pivovaru vedoucího z parcely 248/3 9H. Pozemky, přes které vodovod jde, patří čí. jež uvádí protokol ze dne 3.VII 1882. Právo užívání patří p. Čihákovi tak, jak to užíval velkostatek.
r.1887 Protokol ze dne 30.XI.1887 zamítá žádost mlynářů J. lišky ze Stradouně a Jos. Petráně z Vinar, aby mohli prohloubiti vývařisko u pivovaru, s tím odůvodněním, že vývařisko patří pivovaru.
r.1894 Nový majitel velkostatku p. Jan Jílek snažil se všemožně majetek svůj zvelebiti. Koupiv v dražbě od Jos. Burše za 1.505 zl. dolní mlýn, čís. 25, založil horní rybník mezi pivovarem, školou, pálenkou (čís. 50) a strání "Konicí".
Z jara roku 1894 počato se stavbou vodovodu z dolního rybníku.
r.1896 Dne 20.října 1896 zuřila vichřice, která větrný motor se železné věže dolů smetla a rozbila. Toho dne rozbořen také přístavek při pivovarském sklepě, jehož střecha shozena a cihlové stěny povaleny.
r.1897 Shnilé krovy pivovarského sklepa spadly, čímž i stěny provaleny. Poškozenou budovu dal opět opraviti v listopadu r. 1897 majitel p. Čihák. Na jaře téhož roku založil p. Čihák nad pivovarem rybník na ledování. Poněvadž však voda se v něm neudržela, prohlubován rybník v měsíci prosinci 1897 a v lednu 1898. V týchž měsících opatřena jižní část pivovaru novým krytem a vazbou. Zdi byly o 1/2 patra zvýšeny a šindelový kryt nahrazen taškami. Na dvoře pivovaru zřízena nová klenutá spilka a ležatý sklep. Velice mírná zima - takřka jarní pohoda - v obou měsících dovolovala bez přestávky pracovati.
r.1906 Protokol ze dne 10.X.1906 nevyhovuje se žádosti Marie Čihákové o koncesi hostinskou.
r.1912 č. 56 - pivovar - koupili 4.1.1912 Josef a Anna Vampolovi
r.1914 Do 42 let nastoupili službu vojenskou Josef Cimburek a Josef Vampol.
r.1916 Raněni byli: Filip Doležal, František Klement 2krát, Josef Vampol a Josef Cimburek.
r.1918 Na VIII. válečnou půjčku dne 12. června upsali:
Josef Vampol, sládek, 100 K
r.1918 V měsíci červnu postižena byla obec zdejší a sousední Svařeň průtrží mračen a krupobitím, čímž úroda polní na pozemcích ke Svařeni ležících téměř na polovici zničena. Malý potůček "Broučák" se rozvodnil, bral lávky i odnášel dříví a klády. V obci zdejší v čís. 25 ve mlýnku vnikla voda až do světnice a na dvorku utopila 2 husy a 3 králíky. V údolí k Vinarům učinila mnoho škody zatopením obilí na stojatě. Jaro suché - žně deštivé, mnoho obilí porostlo. Voda zaplavila dvůr u pivovaru a odnesla most.
r.1918 Na půjčku svobody upsali:
J. Vampol, sládek ... 10.000 Kč
 
SČÍTACÍ APARÁTY
/ SOkA Ústí nad Orlicí
r.1869 Anton Richter s rodinousládek*1818, Třebeslavice
 syn Františeksládek*1845, u Prahy
 syn Josefsládek - tovaryš*1849, z Vysočan
 Josef Andrlebednářský tovaryš*1844, Ostřetín
  Tadeáš Kurkasladovnický učedník*1852, Labská Tejnice
r.1880 rodina Pelcova   
r.1890 Jan Čihák s rodinoumajitel pivovaru,výčep piva *1850, Vraclav
  Josef Andrlebednářský tovaryš*1845, Ostřetín
r.1900 rodina Hladíkova   
r.1910 rodina Čihákova
 rodina Vojtěchovapekařství
 
GRUNTOVNÍ DOMINIKÁLNÍ KNIHA
/ SOA Zámrsk - VS Domoradice 4
Ze zápisu o postupu hospody - povinnosti hospodského - zapsáno 7. 4. 1799

... gruntovní vrchnost slibuje pivo k šenku, dokavade svého vlastního pivovaru míti nebude, vždy na jeho požádání s panským neb jiným potahem dovážeti, s tímto však závazkem, že kdyby přistupující hospodář bez piva býti vynalezen byl, z hned do vrchnostenského důchodu 6 fr složiti povinen býti má, a poněvadž nynější vrchnost páleník vystavěla, a kořalku skrze vlastního nájemníka šenkovat nechává; Tehdy jak dlouho toho práva kořalečného vrchnost samotná užívati bude, tak dlouho tam dle starobělnosti povinováni poplatek po 12 fr zjednohokaždého vystaveného sudu piva držitel týž hospody povinen nebude ...

Podobný zápis o pivu je i z let 1744 a 1791, chybí však zápis o pálence - musela být tedy postavena mezi lety 1791 - 1799.

Téměř stejný zápis je i u dalšího postupu hospody z 20. 5. 1805 - to znamená, že pivovar nebyl postaven dříve jak v roce 1805.
V knize je další zmínka o pivovaru v souvislosti s tzv. horním mlýnem, který v roce 1805 s povolením vrchnosti postavili Jan a Josefa Buršovi. Text je psán zpětně v roce 1822, ale odkazuje na rok 1805.

... z téhož mlejnku pozůstávajícího rybníčku vodu jak k pivovarský a kořaleční, tak také k jiný vrchnostenský potřebě jak vždy jindy bez vší odnynějších neb budoucích držitelů činit mohoucí námitky svobodně směti, a sobě k lepšímu odběhu vody u téhož rybníčka, tak jak to nyní pozůstává, vodní trouby, na který každý držitel mlýna, aby se na nich žádná škoda svobodně nečinila, opatrný býti se zavazuje, založiti...
Hostinec Domoradice
Hostinec Domoradice
Hostinec v Domoradicích
Palirna Domoradice
Škola, pivovar a kouřící pálenka (vpravo)
 
POZEMKOVÁ KNIHA
/ KÚ Ústí nad Orlicí
od  majitel
11.12.1885  František Šťovíček
  1.11.1886  Jan Čihák
  26.6.1890  Jan a Marie (rozená Lonerová) Čihákovi
  25.1.1911  Josef Loner
  23.9.1911  Josef Vampol
pivovar
Škola s pivovarem ze silnice na Popovec
 
ŠKOLNÍ KRONIKA
/ SOkA Ústí nad Orlicí
/ autor Antonín Trkal, správce školy od roku 1894
r.1886 Dne 4. listopadu 1886 byl pustý panský pivovar, který po dvě téměř desetiletí školní budově tak smutnou stafáž činil, prodán. Janu Čihákovi z Janoviček za 2.000 zl. Týž hodlá v něm opět živnosť pivovarní provozovati.
r.1886 Dne 23. prosince 1886 pronajat školní sklep, jejž uč. Svátek nepotřeboval, sládkovi Janu Čihákovi za roční poplatek 5 zl.
kuželník Štěpnice školní na straně jihozápadní vroubena byla podél cesty do školy vedoucí několika starými habříky, kteréž hned vykopány. Dole proti pivovaru stál na pozemku shora uvedeném altan pivovarský, v němž se nalévalo hostům a od toho táhl se kuželník též na zahradu školní, což zřízeno za svolení uč. J. Chlumeckého (pozn. J. Chlumecký působil na Domoradicích v letech 1888 - 1893). Po příchodu pisatele těchto řádků (pozn. Ant. Trkal) oznámeno správcem školy, že nemožno altan a kuželník trpěti na půdě školní a když obé odklizeno, zahrada upravena ovšem nákladem podepsaného. Strž kamenitá nad bývalým altanem zemí zavezena, vše trávníkem oseto a prázdná místa stromy zasázena.
kamna Zajímavé to bylo s kamny. Ta že musí být, že se do pokojíku koupí litá kamna, nejspíše nějaký "bubínek", aby mnoho nestál. Mezi tím se to rozkřiklo po vsi a tu se přihlásil Kohoutek (ve dvoře zaměstnaný truhlář, zahradník atd.), že kachlová kamna za uč. Chl. přenášel do pivovaru sládkovi Čihákovi. Tak milá kamna přišla opět na místo svého původního určení.
Školní budova
Školní budova
Kuželník
Kuželník - ilustrační obrázek
 
MATRIKY
/ SOA Zámrsk - signatury 2268, 2270, 6444, 2665, 2725, 2726
typ  rok  čp  záznam
1808 Václav Mimra, sládek + Josefa dcera Václava Pecivála z Jelení
N180954Václav Mimra, sládek
N181154Václav Mimra, sládek
N181354Václav Mimra, sládek
Z181454Václav Mimra, sládek
O181454Cyprián Palunda, sládek z Habrovan z Moravy panství Blažovice + Josefa vdova po Václavovi Mimrovi sládkovi z Domoradic
N181554Cyprián Palunda, sládek
N181754Cyprián Palunda, sládek
N182256Ignác Haltman, sládek + Alžběta dcera Františka Pokorného souseda z Jeníkova
N182756Josef Michálek, sládek + Anna dcera po Jiřím Runkas ze Smiřic chalupník
N182956Josef Michálek, sládek
N183160Josef Michálek, sládek
N183460Josef Michálek, sládek
Z183560dcera Josefa Michálka, sládka
O183856Jindřich Zoettler, sládek domoradský, syn pana Václava Zoettlera právnika a měšťana ve Vys. Mýtě + Marie Spieglová
Z184659Josef Michálek, sládek
N185356Josef Michálek, sládek na Domoradicích, syn po Josefovi Michálkovi sládkovi na Domoradicích, matky Anny rodem Runkasovi ze Smiřic + Macháčková Antonie, dcera Josefa Macháčka souseda vysokomýtského č.26
N186556Jan Dolák, sládek na Domoradicích, syn po Františkovi Dolákovi sládku z Miřetic (Nasavrky) + Svobodová Emilie, dcera Vilibalda Svobody ze Skutče
N187256Ludvík Ketler, sládek v Domoradicích, syn Antonína Kellera lékaře ve Vimbergu č.75 (Prachatice) + Kolba Františka, dcera Kolba Ambrože, sedláře z Měcholup č. 26
N187556Václav Jirkovec, sládek z Domoradic, syn Václava Jirkovce hostinského z Lažan č. 5 (Turnov) + Fantová Anna, dcera Josefa Fanty, rolníka ze Sebeslavic č. 18 (Český Dub)
N187756Václav Jirkovec, sládek z Domoradic
Z187756Anna Jirkovcová, manželka Václava Jirkovce, sládka na Domoradicích (rodem Fantová ze Sebeslavic)
N189256Jan Čihák, sládek z Domoradic, syn zemř. Antonína Čiháka hostinského z Janoviček č. 1 + Marie Lonerová, dcera Josefa Lonera, obchodníka a měšťana z Hrochova Týnce č.51
N189456Jan Čihák, sládek z Domoradic
N190956Jan Čihák, bývalý sládek v Domoradicích
N191156Jan Čihák, bývalý sládek, nyní dělník v Domoradicích
 
DOBOVÁ PERIODIKA
/ digitální knihovna Kramerius NK ČR
Národní listy, číslo ročníku 26, datum vydání výtisku: 16.11.1886, číslo výtisku: 317, strana: 3
Věstník osobní. (Z kruhů pivovarnických.) Zámrský sládek Čihák koupil pivovar v Domoradicích.
Národní politika, číslo ročníku 4, datum vydání výtisku: 16.11.1886, číslo výtisku: 317, strana: 2
Pan Čihák, sládek v Zámrsku, koupil pivovar v Domoradicích, v němž již po dlouhou dobu se nevařilo, za 2000zl.
Národní listy, číslo ročníku 29, datum vydání výtisku: 3.6.1889, číslo výtisku: 152, strana: 3
Věstník osobní. (Z kruhů pivovarnických.) Jan Čihák začal opět vařit v Domoradicích a přijal za podstaršího J. Vyďourka z Vys. Mýta.
Národní listy, číslo ročníku 29, datum vydání výtisku: 11.7.1889, číslo výtisku: 189, strana: 3
Česky zapsané firmy. Při obchodním senátu krajského soudu v Chrudimi: "Pivovar v Domoradicích - Jan Čihák".
Národní politika, číslo ročníku 28, datum vydání výtisku: 7.8.1910, číslo výtisku: 216, strana: 12
Dražby. Ve Vysokém Mýtě: Pivovar č. p. 56 v Domoradicích (odh. 3x93 k , nejm. pod. 1991 k), 15. září.
 
ODBORNÁ LITERATURA
/ Likovský Zbyněk: České pivovary, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s. - Kvasný průmysl, 2005
Majitelé pivovaru
1855 - 1886  Virginie hraběnka Aichelburgová
1886 - 1889  Virginie hraběnky Aichelburgové dědicové
1889 - 1914  Jan Jílek ze Lhůty
1914 - 1928  Josef Vampol
Nájemci pivovaru
1889 - 1895  Jan Čihák
1895 - 1899  Antonín Líbal
Sládci
1873 -   Josef Spitznagel
1880 - 1886  Antonín Spitznagel
1886 - 1892  Karel Novák
1892 - 1895  František Vacek
1914 - 1928  Josef Vampol
Výroba / výstavy
1873  36 hl.
1914  1062 hl.
1917  250 hl.
 
ODBORNÁ LITERATURA
/ Vlastivědná komise školního okresu vysokomýtského: Vysokomýtsko. Vlastivědné čtení o okrese vysokomýtském a skutečském. - Nákladem vlastním, Vysoké Mýto, 1931
Domoradice - Vojtěch Bachman - str. 37
V Domoradicích napočteno bylo roku 1930 266 obyvatelů národnosti české, kteří obývají v 60 domech. Domoradice jsou přifařeny k Vraclavi, poštou přiděleny k Vys. Mýtu. Pivovar v roce 1928 zastavil vaření piva; nyní pouze sladuje a slad dodává pražským pivovarům. Ve 13 rodinách je hlavním zaměstnáním zemědělství, ostatní obyvatelé jsou dílem deputátníci u velkostatku nebo dělníci v cihelnách na Vraclavi nebo ve Vys. Mýtě. Část dělníků (zedníků) dojíždí na práci do Prahy. Z bývalých dvou mlýnů jeden zanikl, druhý náleží velkostatku; v tomto se pouze šrotuje a vyrábí elektřina k osvětlování dvora a deputátních bytů. Velkostatek má výměry 147 ha 49 a.
Panství do roku 1848. Panství Domoradice. - str. 232
Rozloha 292 jiter orné půdy, 363 obyvetel. Panství tvořila samostatná jedna osada Domoradice, kde byl panský dvůr, zámeček, ovčín, pivovar na 5 1/2 sudu várky, vinopalna, hostinec a 2 mlýny.